Baza obiektow turystycznych
 
Wybierz kategorie
Gmina Pokój
Gmina Pokój leży na Nizinie Śląskiej, w ser­cu najcenniejszych obszarów przyrodniczo-turystycznych Opolszczyzny. Wśród zielonych łąk i lasów żyje niemal 5500 mieszkańców  w następujących wsiach: Dąbrówka Dolna, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Jagienna, Kopalina, Krogulna, Krzywa Góra, Kozuby, Lubnów, Ładza, Paryż, Pokój, Siedlice, Zawiść i Zieleniec. Powierzchnia gminy -133 km2. 
Założycielem miejscowości Pokój był książę Karol Christian Erdman von Württemberg (1716-1792). Po odbyciu służby wojskowej, w wieku 28 lat otrzymał w spadku Księstwo Oleśnickie, do którego należały tereny osady Pokój. Lasy położone wokół Pokoju były znakomitymi terenami łowieckimi, na polowania zjeżdżał cały dwór książęcy z Oleśnicy. Tak zrodziła się koncepcja stworzenia w Pokoju wielkiej rezydencji letniej.
W latach 1752-1757 zbudował pałac murowany wzorowany na podobnej reprezentacyjnej budowli  mieszkalnej w westfalskim mieście Karlsruhe. Wokół tej rezydencji książę Karol rozbudował osiedle typu miejskiego. Po śmierci - księcia dalsze, prace modernizacyjne rezydencji kontynuował jego bratanek - książę Friedrich Eugen Erdman von Württemberg.
 
Od 1850 roku datuje się rozwój Pokoju jako ośrodka wypoczynkowego i kuracyjnego. Ówczesny lekarz dworski dr Fround wykorzystując miejscowy klimat o właściwościach leczniczych otworzył tu zakład kąpielowy oraz wodoleczniczy. Leczono tu głównie reumatyzm, schorzenia nerwowe. Do  dziś działa Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup oddział w Pokoju.
 
Gmina Pokój leży w Stobrawski Parku Krajobrazowy. Pomiędzy zielonymi, tajemniczymi lasami, poprzecinanymi niebieskimi wstęgami rzek i modrymi wodami licznych stawów znajdziemy urokliwa miejscowość Pokój dawniej Carlsruhe. Pokój to dawna siedziba książęcego rodu Württemberg i miejscowość kuracyjna. Pokój oferuje swoim mieszkańcom, turystom i przyrodnikom: wspaniały wypoczynek w ciszy przerywanej tylko śpiew ptaków i szelestem liści drzew świeże. powietrze, bory pełne zwierzyny łownej i atrakcji przyrodniczych.
 
Pokój stanowi rzadko spotykane założenie urbanistyczne, oparte na planie koła z rozchodzącymi się promieniście drogami. Miejscowość posiada jedyne w Polsce, a drugie co do wielkości w Europie rondo typu gwiaździstego, stanowiące centrum. No rondzie tym stała niegdyś barokowa rezydencja rodu książęcego Württemberg - założycieli Pokoju. Najpopularniejszym zabytkiem Gminy jest kompleks parkowy, wykonany niegdyś jako połączenie parku francuskiego z angielskim. W części krajobrazowej znajdują się rozlegle stawy: staw Zofii, Wilhelminy i Matyldy. Spacerując po parku można natknąć się na wiele pomników, m.in. odlew żeliwny wielkiego śpiącego – lwa z 1864 r. autorstwa Theodora Kalide. Na otoczonej woda wyspie znajdują się ruiny byłej galerii obrazów. Na szczególną uwagę zasługuj również kościół ewangelicki z plebanią i cmentarzem. Jego budowę rozpoczęto w 1765 a ukończono w 1773 roku.
 
Był to pierwszy kościół ewangelicki na Śląsku zbudowany w stylu późnego gotyku. Na cmentarzu przykościelnym wzniesiono neoklasycystyczny grobowiec zmarłego w 1806 roku nadleśniczego Henryka von Bürgsdorfa. Wykonana w piaskowcu postać kobiety wielkości naturalnej opiera się o postument z urną. Jest to artystycznie najcenniejszy dziewiętnastowieczny nagrobek na Górnym Śląsku.
 
 
 
 

Punkty widokowe

 

Na terenie gminy Pokój, położonej w większości w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, wytypowano siedem miejsc do lokalizacji punktów widokowych. Potencjalne miejsca lokalizacji punktów widokowych usytuowane są w okolicach: Krzywej Góry, Siedlic, Domaradza, Lubnowa i Dąbrówki Dolnej.

  rozmiar: 11,14 KB
pobrań: 3517
data: 2004-09-10 09:36:40

 

1.      Punkt widokowy „Krzywa Góra

 

Punkt widokowy wyznaczono w proponowanym zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Łąki nad Budkowiczanką”. Trasa do punktu widokowego prowadzi wzdłuż wydm porośniętych drzewostanem. Na jednej z nich odkryto stanowisko archeologiczne – XIII wieczne grodzisko. Wieżę widokową można usytuować na niewielkim wzniesieniu powstałym podczas budowy stawów hodowlanych.

Jest to doskonałe miejsce do obserwacji wielu bytujących w tym rejonie ptaków i zwierzyny łownej (np. saren, dzików, jeleni). Rozpościerający się krajobraz stanowią liczne stawy hodowlane z niewielkimi wysepkami pośrodku, piaszczyste wydmy (niektóre z nich mają odsłonięte zbocza) i okalające je podmokłe łąki przecięte przepływającą Budkowiczanką. Podczas wędrówki można zapoznać się z wieloma gatunkami roślin typowych dla podmokłych łąk.


 rozmiar: 7,36 KB
pobrań: 3439
data: 2004-09-10 09:41:11

2.      Punkt widokowy „Winna Góra

 

Punkt widokowy wyznaczono przy kompleksie stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej przy drodze krajowej nr 454 Opole-Namysłów około 1,7 km od Krzywej Góry.

Jest miejsce skąd można obejrzeć typowy krajobraz stawów, na których prowadzona jest gospodarka rybacka. Stawy te otoczone drzewostanem leśnym są miejscem bytowania wielu gatunków ptaków wodnych. Zaobserwować można typową roślinność porastającą brzegi stawów wzdłuż utworzonych grobli.

 

3.      Punkt widokowy „Przy stawach

Punk widokowy wyznaczono w kompleksie stawów w odległości około 2,5 km na południowy zachód od drogi krajowej nr 454 Opole-Namysłów. Trasa do punktu widokowego biegnie w kierunku Nowych Siłokowic, przez las tzw. „Drogą Pokojowską”. Wieżę widokową proponuje się usytuować nad stawem przy niewielkim moście.

Z wyznaczonego punktu oglądać będzie można krajobraz licznych stawów hodowlanych z wysepkami w otoczeniu drzewostanu leśnego. Występują tu również tereny podmokłe i rozlewiska tworzące się w okolicach przepływającej Budkowiczanki. Jest to doskonałe miejsce by obserwować wiele ciekawych gatunków ptaków bytujących na tym terenie i gatunki flory charakterystycznej dla terenów podmokłych.

 

4.      Punkt widokowy „Siedlice

Punkt widokowy wyznaczono za miejscowością Siedlice, przy moście nad Stobrawą. Trasa do punktu widokowego prowadzi drogą Pokój-Karłowice (około 2,5 km), następnie drogą powiatową z Pokoju do Siedlic (około 3 km w kierunku zachodnim), miejscowość Siedlice a dalej drogą gruntową w kierunku Bielic (około 1 km na południowy zachód od zabudowań miejscowości w kierunku rzeki Stobrawy).

Z wyznaczonego punktu widokowego można będzie obserwować krajobraz nizinny – typowy dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – przecięty meandrującą Stobrawą, łąki z niewielkimi oczkami wodnymi i remizami, egzemplarz dębu szypułkowego o szerokiej kulistej koronie (proponowany do objęcia ochroną) i otaczający ten teren drzewostan leśny. Ze względu na bliskie sąsiedztwo stawów hodowlanych zaobserwować tu można przelatujące liczne gatunki ptaków wodnych, bytującą w okolicznych lasach zwierzynę i występujące gatunki roślin typowych dla łąk tego terenu.

rozmiar: 8,23 KB
pobrań: 3425
data: 2004-09-07 12:10:03

5.      Punkt widokowy „Domaradz

Punkt widokowy wyznaczono na łące za miejscowością Domaradz, w odległości około 1 km na zachód od zabudowań wsi. Usytuowanie tego punktu na płaskim terenie daje możliwość obserwowania krajobrazu nizinnego poprzecinanego licznymi ciekami – dopływami Bogacicy z licznymi łozami i zakrzaczeniami wierzbowymi. W dali widoczne są niewielkie zalesione wzniesienia okolic Świerczowa.

W odległości około 1 km wybudowano stawy hodowlane, które stanowić będą miejsce bytowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, co daje możliwość ich obserwacji. 

 

6.      Punkt widokowy „Lubnów” – punkt dydaktyczny

Punkt widokowy wyznaczono przy drodze powiatowej z Lubnowa do Domaradzkiej Kuźni w odległości około 0,5 km od Lubnowa. Wyznaczone miejsce to wydma z częściowo odsłoniętym zboczem, a częściowo porośnięta drzewostanem iglastym. Stanowi doskonałe miejsce do przeprowadzania zajęć dydaktycznych z geografii czy środowiska. U podnóża wydmy znajdują się niewielkie oczka wodne powstałe po eksploatacji piasku z roślinnością typową dla terenów podmokłych.

Jednak teren ten jest bardzo zaśmiecony zwłaszcza u podnóża wydmy, wzdłuż brzegów oczka wodnego. Składowane odpady bytowo-gospodarcze należałoby usunąć, co wpłynęłoby na poprawę estetyki tego terenu.

 rozmiar: 5,01 KB
pobrań: 3403
data: 2004-09-10 09:36:10

7.      Punkt widokowy „Dąbrówka Dolna

Punkt widokowy zlokalizowany jest w odległości około 3,5 km od Dąbrówki Dolnej w kierunku południowo-wschodnim. Trasa do punktu prowadzi drogą powiatową około 3 km z Dąbrówki Dolnej do Święcin, dalej drogą leśną około 1,5 km w kierunku południowym.

Punkt widokowy usytuowano na najwyższej w tym rejonie wydmie, porośniętej drzewostanem świerkowo-sosnowym. Wydmy tworzą niewielkiej szerokości pasmo. Wydmy w części południowej są wyższe, nieco niższe schodzące tarasowo znajdują się w części północnej. Cały teren porośnięty jest licznymi gatunkami mchów, borówką czarną i borówką brusznicą.

rozmiar: 7,27 KB
pobrań: 3387
data: 2004-09-10 09:37:07

 

               


Przejdź do:
© netkoncept.com