Baza obiektow turystycznych
 
Wybierz kategorie
Gmina Murów
Cała gmina Murów leży w północnej części powiatu opolskiego, w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie”,    który ze względu na znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe zurbanizowanie objęto ochroną. Duża ilość cieków wodnych i stawów, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, występowanie wielu chronionych gatunków roślin (np. rosiczka okrągłolistna, grzybienie białe, widłaki)      i zwierząt (np. żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, bocian czarny, wydra) stanowi o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu.
Obszar gminy Murów ze względu na duży udział lasów w strukturze gruntów (ok. 75%) posiada znaczną ilość naturalnych i mało zniekształconych ekosystemów.
Obszary chronionego krajobrazu powoływane są także dla zapewnienia ludności miejskiej terenów rekreacji i wypoczynku. Drzewostany tutejsze to przeważnie zbiorowiska borowe, a więc sprzyjające penetracji ludzkiej i mające walory bioterapeutyczne. Bliskie sąsiedztwo ośrodków miejskich (Opole, Kluczbork) i dobrze rozwinięta sieć dróg stwarzają dogodne warunki dla rozwoju form turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej.
Położona z dala od głównych, regionalnych centrów przemysłowych, poza głównymi ciągami przemieszczania się mas atmosferycznych, pozbawiona przemysłu wprowadzającego zanieczyszczenia do atmosfery, w największym stopniu w województwie pokryta terenami leśnymi charakteryzuje się czystym i zdrowym powietrzem.
Dla obszaru Gminy dominującymi funkcjami gospodarczymi uznaje się: leśnictwo i rolnictwo. Jako uzupełniającą pozostaje funkcja przemysłowa.
Preferowanym kierunkiem rozwoju gminy jest turystyka i wypoczynek, które rozwijane są    w oparciu o atrakcyjne pod względem walorów przyrodniczo– krajobrazowych, tereny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Rejonem potencjalnie przydatnym do koncentracji funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych są tereny położone w sąsiedztwie obszaru rezerwowanego pod lokalizację zbiornika wodnego na Budkowiczance, pomiędzy Starymi Budkowicami a Morcinkiem, gdzie możliwy jest rozwój budownictwa letniskowego i obiektów obsługi ruchu turystycznego.
Ze względu na walory nieskażonego, czystego środowiska, dużą lesistość, malowniczą mozaikowatość krajobrazową – należy liczyć się ze stopniowym wzrostem zapotrzebowania na tereny budownictwa letniskowego.
Rejonami wskazanymi dla tego typu zabudowy są tereny w miejscowościach: Grabczok, Okoły, Stare Budkowice, Radomierowice, Święciny, Bukowo, Zagwiździe.
Aktywizacja turystyki może następować dzięki propagowaniu następujących jej form: wędkarskiej, konnej, narciarstwa biegowego oraz związanej z grzybobraniem.
 
 
 
 
 Przejdź do:
© netkoncept.com