Baza obiektow turystycznych
 
Wybierz kategorie
Gmina Świerczów
Atrakcje turystyczne:
 
Gmina Świerczów wyróżnia się niezwykle rozwiniętą siecią rzeczną. Obszar gminy należy do zlewni dwóch prawobrzeżnych dopływów Odry - Stobrawy i Smortawy. Głównym dopływem Stobrawy, płynącym równolegle do jej koryta przez całą gminę jest Kluczborska Struga (inne nazwy: Kluczborski Potok, Stobrawa Stara, Falcówka) uchodząca do Stobrawy 2 km poniżej Bielic - w gminie Popielów. Drugi dopływ Stobrawy na terenie gminy to Bogacica. Poczynając od wschodu do Kluczborskiej Strugi uchodzą kolejno rzeki: Oziąbel (koło przysiółka Zorzów) i Szerzyna (poniżej Kuźnicy Dąbrowskiej) oraz liczne strumienie bezimienne, odwadniające północną cześć szerokiej doliny Stobrawy.

Drugi dopływ Odry - Smortawa, ma główne źródła pomiędzy Biestrzykowicami i Świerczowem, a liczne, mniejsze cieki źródliskowe tej rzeki wypływają w północno-zachodniej części gminy, zalesionej i podmokłej. Do zlewni Smortawy należy także Biestrzykowicki Potok i Minkowski Potok przy północnej granicy gminy oraz Bąkowski Potok (dopływ Ortawy) w części południowo-zachodniej.

W dolinie Stobrawy znajdują się liczne stawy hodowlane powstałe w wyniku sztucznego piętrzenia wody groblami. Łączna powierzchnia stawów wynosi 265 ha. Rzeka Stobrawa zaliczana jest do II klasy czystości.

Zbiorowiska wodne występujące na terenie gminy mają dużą wartość przyrodniczą, gdyż występują w nich liczne gatunki chronione i rzadkie, często zanikające w skali kraju.

Lasy w gminie Świerczów zajmują około 26% powierzchni (2896 ha). Duże zróżnicowanie warunków fizjograficznych - zwłaszcza glebowych i wodnych spowodowało równie duże zróżnicowanie siedlisk leśnych od borów suchych do lasów wilgotnych i olsów. W dolinach Stobrawy i Smortawy miejscami dominują lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie występują lasy iglaste. Lasy o charakterze borów mieszanych i monokultury sosnowe zajmują na terenie gminy największą powierzchnię. Wszystkie niemal w całości zostały zaliczone do lasów ochronnych, a ich znaczne obszary są wyłączone z powszechnej dostępności tzn. lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych, ostoje zwierząt i obszary z zadrzewieniami poniżej 20 lat. Większe kompleksy leśne przydatne dla rekreacji znajdują się na zachód od Miodar i na południowy-zachód od Świerczowa.
 
Na terenie gminy prawną ochroną objęte są następujące obszary i obiekty środowiska przyrodniczego:
Zabytki:
 
Pałac w Starościnie. Budowany w kilku etapach, w 1604 budowa lub rozbudowa niewielkiego budynku wtopionego w obecny pałac, w XVIII wieku powiększenie budynku o trakt frontowy, około 1800 - wzniesienie dwóch skrzydeł po bokach elewacji tylnej, 1917 -19 gruntownie przebudowany i jednolicony w charakterze barokowo - klasycystycznym. Własność gminy, użytkowany jako Ośrodek Młodzieżowy Pałac

Dwór w Bąkowicach zbudowany około 1800, skrzydło od wschodu wzniesione w pierwszej połowie XIX w., w 1809 dobudowa ganku i przekształcenie sieni, w 1918 wzniesienie dobudówki od zachodu, 1923-25 budowa szklanej werandy nad gankiem, w miejscu pierwotnego balkonu w elewacji ogrodowej. Barokowo - klasycystyczny, z wnętrzami przekształconymi całkowicie w XX w. Własność prywatna,

Kościół parafialny pod wezwaniem Sw. Anny w Bąkowicach
z 1837 - 39 , w 1869 dobudowa wieży, 1914 -budowa kaplicy przy południowej ścianie wieży. Murowany, bez cech stylowych. Odnowiony w 1934 i 1957.

Kościół filialny w Dąbrowie pod wezwaniem Sw. Jadwigi
z około 1600 roku. W 1825 przemurowanie ściany południowej, 1892 - budowa murowanej wieży w miejsce poprzedniej drewnianej, 1906 - nowe wiązanie dachowe i pokrycie dachówką w miejsce gontów. Odnowiony w 1961. Murowany, niemal bezstylowy, z reminiscencjami gotycko -renesansowym

Kościół parafialny w Biestrzykowicach pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP z 1639roku. 1838 - rozebranie wieży, zastąpionej obecną w 1839 roku, 1888 - podmurowanie i założenie posadzki. Gruntownie odnowiony w latach 1915-16. Polichromia wnętrz wykonana w 1918. Drewniany, konstrukcji szkieletowej, obustronnie oszalowany i częściowo obmurowany, z murowaną wieżą oraz zakrystią. Stan techniczny – dobry
 

 
Przejdź do:
© netkoncept.com